Algemene voorwaarden

Praktijk voor Haptotherapie Traumatherapie en Coaching van Angelique Esser te Leeuwarden

Consult

 • Een consult haptotherapie en traumatherapie, duurt ongeveer 50 a 60 min. Ook de eerste afspraak/kennismaking geldt als consult. De eerste 1 a 2 behandelingen vormen de intake, waarin tevens de hulpvraag en de behandeldoelen worden geformuleerd.
 • Tijdens de behandeling wordt er gewerkt met gesprek, oefeningen en werken op de behandelbank, hierbij speelt aanraken een rol.
 • Aan het einde van een traject vindt er altijd een laatste afrondende afspraak plaats waarin het hele behandeltraject geëvalueerd wordt.

Betaling

 • De kosten van een behandeling zijn € 100 inclusief 21% btw. Graag per pin betalen en indien anders in overleg. De betalingstermijn is binnen 14 dagen na de factuur-datum.
 • Wanneer na het verstrijken van de betalingstermijn de factuur niet is betaald ontvangt u één maal kosteloos een betalingsherinnering per email, met het verzoek het factuurbedrag binnen 5 dagen te betalen. Indien u dan niet heeft betaald ontvangt u een tweede herinnering, de administratiekosten hiervan zijn €12,50.
 • Wanneer u na de tweede herinnering niet heeft betaald wordt het incassobureau (DAS) ingeschakeld.
 • De kosten voor incasso komen volledig voor de rekening van de cliënt.

Afspraak

 • Het maken van een afspraak kan telefonisch of na een consult.
 • Het verzetten of annuleren van een afspraak kan alleen per email.
 • Het verzetten of annuleren van een afspraak is kosteloos, mits dit plaats vindt op werkdagen 36 uur voor de geplande afspraak. (Is uw afspraak op maandag om 13.00h dan dient u op de vrijdag ervoor voor 13.00h een email te hebben gestuurd).
 • Bij verzetten of annuleren korter dan 36 uur voor de geplande afspraak wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht (€100), tenzij van een noodsituatie sprake is.
 • Indien er onenigheid ontstaat met betrekking tot datum en tijdstip van het geplande consult wordt in alle redelijkheid gekeken naar de situatie.

Dossier

 • De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering.
 • Dossiervoering is nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.
 • Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut.
 • Tien jaar na afronding van het therapeutische proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd.
 • In het dossier worden de volgende gegevens opgenomen: NAW-gegevens, verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, achtergrondinformatie, het behandelplan, de sessieverslagen, uiteindelijk de reden van uitschrijving en de resultaten van de behandeling.
 • Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij de cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 • De cliënt kan zijn dossier inzien, maar niet meenemen. Cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de therapeut. De therapeut maakt de inzage op korte termijn mogelijk, tenzij er dringende redenen zijn om inzage te weigeren.

Geheimhouding

 • De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de therapie van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen.

Overleg met derden

 • Het is voor de therapeut en haar handelen soms noodzakelijk dat de huisarts op de hoogte is van de behandeling. In dat geval wordt de cliënt verzocht schriftelijk toestemming te geven voor het verstrekken van de intake-gegevens, evenals de (tussen- en eind-) evaluaties aan de eigen huisarts.
 • In voorkomende gevallen kan de therapeut het nodig achten derden (huisarts, medebehandelaars of super-/intervisoren) te raadplegen over een specifiek cliënttherapeut-proces. Dit gebeurt met uiterste zorgvuldigheid en zo mogelijk anoniem (zonder bekendmaking van personalia). Overleg met huisarts/medebehandelaars gebeurt met medeweten van de cliënt. Bij supervisie/intervisie hoeft dit niet. Binnen de setting van de super-/intervisie worden de uitgewisselde gegevens over die cliënttherapeutsituaties zeer vertrouwelijk behandeld.

Schade

 • De therapeut is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoek geraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

Verklaring Arbeidsrelatie

 • Therapeut en cliënt verhouden zich in therapie nimmer tot elkaar als in een arbeidsrelatie. Therapeut werkt als ZZPer of als freelancer. Op grond hiervan kan de client nooit verplicht worden tot het betalen van kosten die verbonden zouden zijn aan een arbeidsrelatie (zoals werkgeversbelastingen). Dit geld niet voor bedrijven wiens medewerkers als coachee gebruik maken van Coaching.

Klachten

 • Wanneer u een klacht heeft maakt u dat eerst bespreekbaar met de therapeut. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.
 • Indien dat niet het gewenste effect heeft, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het VVH. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.